Skip to main content

TIETOSUOJASELOSTE (päivitetty 21.1.2021)

1. Rekisterin pitäjät ja yhteystiedot
Loiste Sähkönmyynti Oy, Y-tunnus 2038931-6

Osoite ja yhteystiedot: Loisteen yhteystiedot
Yhteyshenkilö: Anja Mäkelä, anja.makela (at) loiste.fi, puh. 010 226 1225 tai 050 5356144

2. Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmät
Asiakasrekisteri. Rekisteröityjä ovat asiakkaat ja  potentiaaliset asiakkaat. 

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Rekisterinpitäjinä ja valtuutetut yhteistyökumppanit henkilötietojen käsittelijöinä käyttävät asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja toimittaminen
 • Sopimusten tekeminen ja täytäntöönpano, sekä niihin liittyvien vastuiden hoitaminen
 • Laskutus, maksujen valvonta ja perintä
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Kontaktien todentaminen ja mahdollisten reklamaatioiden käsittely

Henkilötietolainsäädännön mukaisia käsittelyperusteita ovat:

 • Sopimussuhde
 • Oikeutettu etu
 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • Rekisteröidyn antama suostumus

Henkilötietojen käsittelyä sääntelevät myös esim. sähkömarkkinalaki ja -asetukset, energiatehokkuuslaki, kuluttajansuojalaki sekä perintälaki.

4. Henkilötietoryhmät

 • Asiakastiedot, kuten nimi, henkilötunnus, lähiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Sopimustiedot, kuten sopimuksen kohde, kesto, hinnat
 • Käyttökohteen tiedot, kuten sijainti, liittymätiedot, energiankäyttö- ja mittaustiedot
 • Laskutustiedot, kuten laskutuksen perusteet, pankkiyhteystiedot, maksutapa- ja luottotiedot
 • Palaute- ja reklamaatiotiedot
 • Puhelu- ja kameravalvontatallenteet
 • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itsensä tuottama sisältö, sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot
 • Muut mahdolliset asiakkaan antamat tiedot palvelujen toimittamiseksi

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, kyselyjen, arvontojen ja yleisötapahtumien yhteydessä.

Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen tai muuta vastaavaa yhteystietopalvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.

Tietoja kerätään myös evästeiden ja vastaavien tekniikoiden avulla kulloinkin voimassa olevan sääntelyn mahdollistamin menettelytavoin.

Sähköisissä palveluissa käytettävistä evästeistä kerrotaan ko. palvelujen käyttöehdoissa.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaisesti.  Lakiperusteisia kymmenen (10) vuoden säilytysaikavelvoitteita on mm. sopimus-, laskutus- ja mittaustietojen osalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta rekisterinpitäjän lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuksien tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.
Tietojen luovutusta sähkömarkkinatoimijoille ohjaa toimialakohtainen säännöstö.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Käytämme markkinoinnissa ja mainonnassa tietoja, jotka on kerätty asiakassuhteen aikana ja asiakastutkimuksista, verkkokäyttäytymistietoja sekä johdettuja tietoja, jotka esimerkiksi ennustavat käyttäjien mielenkiinnon kohteita. Näiden tietojen perusteella voimme tehdä markkinoinnista kiinnostavampaa ja tehokkaampaa ja lähettää sinulle räätälöityjä tarjouksia.

Emme käytä automaattista päätöksentekoa.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojen mahdollisessa siirrossa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudatetaan henkilötietolainsäädännön mukaisia menettelytapoja, esim. Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassa olevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista.
Manuaalisessa muodossa oleva henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä itseään koskevien henkilötietojen tarkastuspyyntö, oikaista tietoja, pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, mikäli asialle ei ole lainmukaista estettä, vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Em. oikeuksiensa toteuttamiseksi rekisteröity voi tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvän kyselyn palveluportaalin kautta. Rekisterinpitäjän tulee tunnistaa rekisteröity luotettavalla tavalla, jonka vuoksi palveluun kirjautumisessa noudatetaan vahvaa tunnistautumista.

Tiedot toimitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Rekisteröidyllä on oikeus ilmoittaa tarvittaessa tietosuojavaltuutetulle, mikäli hän epäilee, että henkilötietoja käsitellään tietosuojasäännösten vastaisesti.