Skip to main content

TIETOSUOJASELOSTE (4.5.2020)

1. Rekisterin pitäjät ja yhteystiedot
Loiste Sähkönmyynti Oy, Y-tunnus 2038931-6

Osoite ja yhteystiedot: Koskikatu 24 4.krs, 96100 Rovaniemi, puhelin 010 226 000, www.loiste.fi
Yhteyshenkilö: Anja Mäkelä, anja.makela (at) loiste.fi, puh. 010 226 1225 tai 050 5356144

2. Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmät
Asiakasrekisteri. Rekisteröityjä ovat asiakkaat ja  potentiaaliset asiakkaat. Lue myös: TIETOSUOJASELOSTE SIDOSRYHMÄT (25.5.2018)

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Loiste Sähkönmyynti rekisterinpitäjinä ja valtuuttamamme yhteistyökumppanit henkilötietojen käsittelijöinä käytämme asiakkaidemme ja potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Tuotteiden ja palvelujen markkinointi ja toimittaminen
 • Sopimusten tekeminen ja täytäntöönpano, sekä niihin liittyvien vastuiden hoitaminen
 • Laskutus, maksujen valvonta ja perintä
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Kontaktien todentaminen ja mahdollisten reklamaatioiden käsittely

Henkilötietolainsäädännön mukaisia käsittelyperusteita ovat:

 • Sopimussuhde
 • Oikeutettu etu
 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen
 • Rekisteröidyn antama suostumus

Henkilötietojen käsittelyä sääntelevät myös esim. sähkömarkkinalaki ja -asetukset, energiatehokkuuslaki, kuluttajansuojalaki sekä perintälaki.

4. Henkilötietoryhmät

 • Asiakastiedot, kuten nimi, henkilötunnus, lähiosoite, laskutusosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 • Sopimustiedot, kuten sopimuksen kohde, kesto, hinnat
 • Käyttökohteen tiedot, kuten sijainti, liittymätiedot, energiankäyttö- ja mittaustiedot
 • Laskutustiedot, kuten laskutuksen perusteet, pankkiyhteystiedot, maksutapa- ja luottotiedot
 • Palaute- ja reklamaatiotiedot
 • Puhelu- ja kameravalvontatallenteet
 • Eri palveluissa ja kanavissa tapahtuvan viestinnän sisältökäytön käyttö- ja asiointitiedot mukaan lukien rekisteröidyn itsensä tuottama sisältö, sekä tarpeelliset asiointi-, tunniste- ja tekniset tiedot
 • Muut mahdolliset asiakkaan antamat tiedot palvelujen toimittamiseksi

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan asiakkailta mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten tai muiden kontaktien yhteydessä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan mm. kilpailujen, kyselyjen, arvontojen ja yleisötapahtumien yhteydessä.

Tietoja voidaan myös kerätä, tallettaa ja päivittää Väestörekisterikeskuksen, Suomen Asiakastieto Oy:n tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekisteristä. Tietoja päivitetään myös sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon sääntöjen perusteella.
Sähköisissä palveluissa käytettävistä evästeistä kerrotaan ko. palvelujen käyttöehdoissa.

6. Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään lainsäädännön ja sopimusehtojen mukaisesti.  Lakiperusteisia kymmenen (10) vuoden säilytysaikavelvoitteita on mm. sopimus-, laskutus- ja mittaustietojen osalta.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Loiste Sähkönmyynnin lukuun toimivien tai palvelukokonaisuuksien tuottamiseen osallistuvien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn suostumusta.
Tietojen luovutusta sähkömarkkinatoimijoille ohjaa toimialakohtainen säännöstö.
Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Emme suorita profilointia emmekä käytä automaattista päätöksentekoa. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietojen mahdollisessa siirrossa EU:n tai ETA:n ulkopuolelle noudatetaan henkilötietolainsäädännön mukaisia menettelytapoja, esim. Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita käyttäen.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassaolevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista.
Manuaalisessa muodossa oleva henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä itseään koskevien henkilötietojen tarkastuspyyntö, oikaista tietoja, pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, mikäli asialle ei ole lainmukaista estettä, vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Em. oikeuksiensa toteuttamiseksi rekisteröity voi tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvän kyselyn palveluportaalin kautta. Rekisterinpitäjän tulee tunnistaa rekisteröity luotettavalla tavalla, jonka vuoksi palveluun kirjautumisessa noudatetaan vahvaa tunnistautumista.

Tiedot toimitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.
 
TIETOSUOJASELOSTE SIDOSRYHMÄT (4.5.2020)
1. Rekisterin pitäjät ja yhteystiedot
Loiste Sähkönmyynti Oy, Y-tunnus 2038931-6

Osoite ja yhteystiedot: Koskikatu 24 4.krs, 96100 Rovaniemi, puhelin 010 226 000, www.loiste.fi
Yhteyshenkilö: Anja Mäkelä, anja.makela (at) loiste.fi, puh. 010 226 1225 tai 050 5356144
 
2. Rekisterin nimi ja rekisteröityjen ryhmät
Sidosryhmien yhteyshenkilörekisteri. Rekisteröityjä ovat sidosryhmien yhteyshenkilöt.
 
3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja käsittelyperuste
Käytämme sidosryhmien yhteyshenkilöiden henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin:
Yhteistyöhön, tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen liittyvät toimenpiteet
Henkilötietolainsäädännön mukaisia käsittelyperusteita ovat:

 • Sopimussuhde
 • Oikeutettu etu
 • Rekisteröidyn antama suostumus

4. Henkilötietoryhmät
Yhteystiedot kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
 
5. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään tai heidän sidosryhmiltään yhteistyöhön, kumppanuuteen ja sopimuksiin liittyvien velvoitteiden ja toimenpiteiden yhteydessä.
 
6. Henkilötietojen säilyttämisaika
Tietoja säilytetään niin kauan kun ko. käyttötarkoitus on olemassa.  
 
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Loiste Sähkönmyynnin ulkopuolelle.
 
8. Profilointi ja automaattinen päätöksenteko
Emme suorita profilointia tai automaattista päätöksentekoa. 

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 
10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla teknisillä keinoilla. Niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään, on järjestelmiin henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Heiltä edellytetään lainsäädännön ja voimassaolevien ohjeiden mukaisten salassapitosäännösten noudattamista.
Manuaalisessa muodossa oleva henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa ja valvotuissa tiloissa.
 
11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä itseään koskevien henkilötietojen tarkastuspyyntö, oikaista tietoja, pyytää tietojen rajoittamista tai poistamista, mikäli asialle ei ole lainmukaista estettä, vastustaa automaattista päätöksentekoa ja profilointia, sekä siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
Em. oikeuksiensa toteuttamiseksi rekisteröity voi tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvän kyselyn palveluportaalin kautta. Rekisterinpitäjän tulee tunnistaa rekisteröity luotettavalla tavalla, jonka vuoksi palveluun kirjautumisessa noudatetaan vahvaa tunnistautumista.
Tiedot toimitetaan asiakkaalle kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.